Týdenní plán pro předškoláky 12. 4. - 16. 4. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ČÁP JEDE V KOČÁŘE“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • k řešení problémů – řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • komunikativní – komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • sociální a personální – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • činnostní a občanská – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o správné manipulaci s nůžkami
 • dodržování správné hygieny – pečlivé mytí rukou před jídlem a po toaletě, smrkání do kapesníku+následné umytí rukou

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • PO + ČT POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ – vchod do družiny, testování bude provedeno ve cvičné kuchyňce. Přijďte, prosím, s předstihem – kdo chodí po obědě domů, by měl být v 8:00 hod. ve třídě, aby splnil povinnou docházku 4 hodiny denně.
 • Rodiče/zákonní zástupci/ostatní dospělé osoby nevstupují do budovy MŠ, pouze zazvoní na třídu Sluníčka a stojí před kamerou. Dítě jim bude přivedeno/odvedeno.
 • Provoz probíhá ve třídě SLUNÍČEK :-)

 VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

« rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

« posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

« vytváření základů pro práci s informacemi

« rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)

« seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

« pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 ČETBA:  Příběhy včelích medvídků – Eva Košlerová

RANNÍ KRUH:

 • školkový ranní pozdrav
 • počítání dětí (holky, kluci + porovnání počtů, kdo nám chybí)
 • aktualizace tabule (den v týdnu, datum, měsíc, počasí, roční období) + pondělí určení služby
 • logo chvilky: dechové cvičení s pírkem, jazykolamy
 • rozcvičky – Jak roste kytička, Pejskova rozcvička, Včelí rozcvička

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • KK: Jak se mi líbila distanční výuka? Co jsem doma dělal? Jak jsem prožil Velikonoce?
 • motivační pohádka: Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko
 • diskuze: Jak roste semínko? Co potřebuje k životu? Jak se staráme o svoji zahradu?
 • PH – „Kytičkovaná“, „Na včeličky“
 • pozorování zasetých semínek/klíčení fazolí
 • sestavení obrázků a následné vyprávění děje podle časové posloupnosti
 • využití včelky Bee-Bot v činnostech (kam včelka dojede, základní programování, jaký obrázek včelka nakreslí, napodobení pohybů včelky)
 • rapování písně „Šel zahradník do zahrady“, „Travička zelená“

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • vytvoření společné koláže – zahradník a jeho zahrádka
 • stavba zahrady z libovolných stavebnic

 POBYT VENKU:

 • vycházky po okolí MŠ – pozorování změn v přírodě a změn počasí
 • pohybové hry na školní zahradě
 • dle počasí přesunuta řízená činnost/centra aktivit na školní zahradu

 

1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ

TVORBA KVĚTIN-KORÁLKY PYSLA

STOLNÍ HRA - ZAHRADNÍK

 

 

STAVĚNÍ ZAHRÁDKY Z DŘEVĚNÝCH

A PLASTOVÝCH KOSTEK

2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

HLEDÁNÍ ZELENINY V ZÁHONKU (PÍSKU)

 

 

VÝROBA TRAVŇÁČKA

3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

PRACOVNÍ LISTY PRO PŘEDŠKOLÁKY – GRAFOMOTORIKA,

POČÍTÁNÍ DO 10, DĚJOVÁ POSLOUPNOST, OPIS SLOV, HLEDÁNÍ ROZDÍLŮ, STÍNY

 

 

POZOROVÁNÍ ROSTLIN A HMYZU POD LUPOU

KLÍČENÍ SEMÍNEK

4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

KOLÁŽ MRKVIČKA V ZÁHONU

VÝROBA TULIPÁNŮ

MALBA PAMPELIŠKY (KVETE/ODKVÉTÁ)

 

 

„BYLINKOVÝ ČAJ“

VAŘENÍ ZE ZELENINY

5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

NA ZAHRADNICTVÍ, KVĚTINÁŘSTVÍ

 

 

VYTLESKÁVÁNÍ DO RYTMU

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY

 

6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

POČÍTÁNÍ, GRAFOMOTORIKA NA IT

JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO

 

PH – „KYTIČKOVANÁ“

CHŮZE PO PROVAZE, NA CHŮDÁCH

 

Rubrika: