Školní speciální pedagog

Působení speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z ročního plánu činnosti školního speciálního pedagoga.

Naše škola věnuje dlouhodobě pozornost integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, žáků s tělesným či smyslovým postižením nebo sociálním znevýhodněním. Naším cílem je podpořit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami během jejich vzdělávání na základní škole a zabezpečit jim individuální přístup a pomoc při překonávání obtíží. Podpora probíhá převážně formou individuální či skupinové práce s vybranými žáky (reedukační, kompenzační a stimulační a aktivity).