Příjímací zkoušky - změna!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní
orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Opatření obecné povahy, kterým z důvodu
přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách
prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data
15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021 tak,
aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro
jeho odevzdání. Vyzvednutí zápisového lístku sice není zakázáno, protože je považováno za
nezbytně nutný úřední úkon, ale v současné situaci, kdy mají zaměstnanci škol co nejvíce
pracovat z domova a všeobecně je vhodné snížit mobilitu a setkávání osob, může být
komplikované zápisové lístky předávat (nebo si je vyzvednout). Nový termín je stanoven tak, aby
došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu
jednotné přijímací zkoušky.