Nastavení školního režimu, pokyny

Vážení rodiče,

na základě MO vydaného MZ dne 6. 4. 2021 bude výuka s platností od 12. 4. 2021 pro žáky 1. stupně probíhat ve střídavém týdenním režimu (prezenčně a distančně):

12. 4.  – 16. 4. a každý lichý týden prezenčně žáci 1., 3. a 5. ročníku,

19. 4. - 23. 4. a každý sudý týden prezenčně žáci 2. a 4. ročníku.

Dětem z 1.a 2.třídy bude umožněna ranní družina od 6.30 hodin, příchod v pondělí a čtvrtek je možný max. do 7:10 (vzhledem času na test). Při pozdějším příchodu jde dítě již rovnou na test do školy , odpolední družina bude probíhat v prostorách ŠD, ZDE SI DĚTI PO ZAZVONĚNÍ VYZVEDÁVÁTE - BEZ VSTUPU DO BUDOVY!) V ranní i odpolední družině musí být zachovány homogenní skupiny podle tříd (tedy 3.třída bez ŠD). Ve škole i v ŠD žáci musí nosit respirátory minimálně třídy FFP2 nebo zdravotnickou maskou normy ČSN EN 14683+AC.

Prezenční výuky se může účastnit žák, který nemá příznaky onemocnění COVID-19. Žáci ve škole podstoupí dvakrát týdně testování prostřednictvím neinvazivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV_2. První testování proběhne vždy v pondělí, druhé ve čtvrtek do1. vyučovací hodiny. Pokud nebude žák tyto dny ve škole přítomen, bude testován 1. den osobní přítomnosti ve škole. Žák bude poučen před testováním o jeho průběhu, testovat se bude sám, pedagogický dohled bude na průběh testování dohlížet.

Prezenční vzdělávání bude umožněno také žákům, kteří doloží potvrzení, že

  1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného MO MZ a od 1. pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV_19 nebo RT-PRC testu na přítomnost SARS-CoV_2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV_2 nebo RT – PRC testu na přítomnost SARS-CoV_2, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného MO MZ.

V případě, že bude některý žák pozitivně testován, škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením data a času provedení testu a je povinna kontaktovat zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen si dítě ve škole vyzvednout a telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele dětského lékaře.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu mimo školu (RT-PCR nebo POC antigenního testu a má příznaky onemocnění COVD-19) a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

Škola zasílá KHS seznam žáků, kteří byli v kontaktu s dítětem s pozitivním PCR testem, KHS nařídí žákům karanténu.

V případě, že některý žák ve třídě bude mít antigenní test pozitivní v pondělí, jde na PCR test, ostatní žáci pokračují v běžné prezenční výuce. V případě, že žák má pozitivní antigenní test ve čtvrtek,  všichni ostatní žáci, kteří s tímto žákem byli ve třídě 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu přejdou na distanční formu vzdělávání do doby, kdy se daný žák prokáže negativním RT-PCR testem. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, bude všem žákům třídy nařízena karanténa.

Pro žáky, kteří nenastoupí pro nesouhlas s testováním k prezenční výuce platí režim stejný jako v době jejich nemoci. Tito žáci budou pozváni k individuálnímu přezkoušení ve škole – bez testu a za dodržení platných opatření (ochrana nosu a úst respirátorem FFP2 nebo zdravotnickou maskou normy ČSN EN 14683+AC).

Je možné i nadále poskytovat individuální konzultace – bez testů.

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že se omezí jejich kontakt s  žáky a  pracovníky školy v prostorách školy. 

Rodič, který bude přítomen testování svého dítěte, se bude řídit stejnými pravidly jako žáci (respirátor, vzdálenost, dezinfekce) a v případě pozitivity některého dítěte bude také nahlášen KHS. Doporučuji proto rodičům zvážit svoji účast při testování.  Věřím, že přítomnost rodiče bude dítětem vyžadována pouze při prvním testování, pak to již zvládnou samy.

Děkuji za spolupráci …..

 

Rubrika: