Metodik prevence - základní informace

METODIK PREVENCE 

 • Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 • Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

 • Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Konzultační hodiny metodiček prevence:

Mgr. Jana Svobodová, metodik prevence pro 2. stupeň –

jana.svobodova@skola-rosice.net

Mgr. Alena Šachová, metodik prevence pro 1. stupeň –

alena.sachova@skola-rosice.net

 

 

Užitečné odkazy:

Pedagogicko – psychologická poradna Chrudim

 • konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče o dítě
 • konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
 • doporučení vhodné pomoci při učení
 • doporučení vhodných postupů při výchově
 • rodinná terapie
 • pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi
 • nabídka pomůcek a metodik pro nápravu poruch čtení, psaní, pravopisu a matematiky

 

https://www.pppuo.cz/

Pedagogicko - psychologická poradna Ústí nad Orlicí

 • psychologické poradenství pro děti, žáky, studenty, jejich rodiče a pracovníky škol a školských zařízení
 •  terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže…)
 •  poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče)
 •  odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace na MŠ, ZŠ a SŠ, vřazování dětí do spec.  tříd a škol
 •  kariérové poradenství 
 •  zjišťování  předpokladů pro školní docházku
 •  logopedická péče a diagnostika vad řeči
 •  péče o nadané děti včetně následné péče

 

 www.e-bezpeci.cz

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Kromě vzdělávacích akcí realizuje projekt E-Bezpečí také pravidelná celorepubliková výzkumná šetření, zaměřená na rizikovou komunikaci v online prostředích, provozuje také online poradnu.

 

www.linkabezpeci.cz                          info@linkabezpeci.cz                          116 111

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.

 

http://www.anabell.cz/

Poradentství v oblasti výživy a stravování. Pomoc při řešení poruch příjmů potravy. Komplexní služby pokrývají poradenství, e-mailovou terapii i svépomocné skupiny s peer konzultanty. Celým rodinám pomohou prostřednictvím terapie s řešením obtížných životních situací. Řešíte-li správnou výživu nebo stravovací návyky, nabízí nutriční poradny.

 

Projekt: Kraje pro bezpečný internet

Internetové stránky pro rodiče, pedagogy, žáky, sociální pracovníky. Projekt nabízí e-learnigové kurzy, v nichž se dozvíte, jak se na internetu chovat, čemu se vyvarovat. Čekají tu na Vás výukové lekce dle toho, co Vás zajímá. Nabyté znalosti si můžete ověřit v připravených kvízech. Rodiče zde mohou např. nalézt: Nástroje rodičovské kontroly, Chytrý mobil a jeho rizika pro rodiče, 1234 není bezpečné heslo aneb ochrana dat,…

www.kpbi.cz