Do školy mimo svoji prezenční výuku mohou nastoupit dle opatření MŠMT i další žáci:

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech  se umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a)     zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b)     pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c)     zaměstnanci bezpečnostních sborů,

d)     pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

e)      příslušníci ozbrojených sil,

f)     zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g)     zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h)      zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i)      zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j)     zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zájemci doloží potvrzení zaměstnavatele o příslušnosti do vybrané skupiny zaměstnanců, nahlásí zájem vedení školy – skola@skola-rosice.net nebo 777135753. Účast těchto dětí se řídí pravidly prezenční výuky, v ZŠ Rosice od 7:50 do 12:15 (1.-5.vyuč.hodina), ŠD není možná z důvodu nemožnosti dodržet homogenitu skupiny. Dopolední činnosti budou vedeny pedagogickým dozorem v určeném prostoru, žáci si budou s podporou pedag.dozoru plnit zadané úkoly. On line výuku se třídou škola nemůže zajistit.

Rubrika: