Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán od 17. do 21. května 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     ŽIJEME NA ZEMI – Dinosauři, přírodní jevy a změny počasí

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Komunikativní kompetence: dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

Týdenní plán 10. 5. - 14. 5. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI - Vesmír“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 3. do 7. května 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Žijeme na Zemi – svátek matek

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky. Který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách

Komunikativní kompetence: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje

Týdenní plán: 22. do 26. února 2021

INTEGROVANÝ BLOK:    Únor bílý, pole sílí - MASOPUST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Týdenní plán 15. 2. - 19. 2. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán 8. 2. - 12. 2. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 1. - 5. února 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Únor bílý, pole sílí – Materiály, recyklace

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

Kompetence k řešení problémů: Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje.

Týdenní plán: 25. - 29. ledna

INTEGROVANÝ BLOK:     Leden, zamkne vodu ledem – Charakteristické znaky zimy, sporty

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

Kompetence k řešení problémů: Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou.

Komunikativní kompetence: Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

Týdenní plán: 18. - 22. ledna 2021

INTEGROVANÝ BLOK: Leden, zamkne vodu ledem – Zvířata v zimě

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení: Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení.
Komunikativní kompetence: Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými
prostředky.
Kompetence k řešení problémů: Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických,
matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy.
Činnostní a občanské kom.: Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práce a úsilí druhých.
Sociální a personální kom.: Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky.

DÍLČÍ VZDĚL. CÍLE:

Týdenní plán: 11. - 15. ledna 2021

 

INTEGROVANÝ BLOK:   Leden, zamkne vodu ledem – zimní oblečení, zdraví, nemoci 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

Kompetence k řešení problémů: řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka