Výuka na 1.stupni - info rodičům

Vážení rodiče,

Pečlivě si, prosím, prostudujte následující informace a zvažte přítomnost Vašeho dítěte ve škole.

Ředitelka školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 do 8:00hod.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Každá skupina má před školou určeno výhradní místo nástupu a čas nástupu.

Žáci musí mezi sebou před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pracovník, který žáky organizuje do skupiny a odvádí je.

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Hned při vstupu do budovy si žáci ošetří ruce desinfekcí po dobu min. 30s.
 Obuv si přezuje u šatny a boty i oblečení si odnáší do třídy. Při odchodu se ve třídě oblékne, boty si přezuje u šatny a přezůvky uloží do příslušného botníku v šatně.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 Toalety musí být vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 

 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků, není tedy jisté, že žáci budou ve „své“ třídě.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2m.

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nemění. Celodenně se pohybují v osobních ochranných prostředcích.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Opustit třídu je možné pouze za účelem užití toalety, a to v roušce.

 

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje současně v rámci vzdělávání na dálku. V případě skupiny žáků více tříd se procvičuje učivo více tříd v jedné skupině. Vzdělávání na dálku dále zajišťují kmenoví pedagogové a je to hlavní forma vzdělávání.
V lavici sedí žák vždy sám, i v čase přestávek udržuje žák odstup min. 2m. Svačinu nosí z domu v pevném obalu (uzavíratelný sáček, krabička, lahev v sáčku..), případné odpadky uloží do vlastního sáčku a vyhodí do určeného odpadkového koše.

 Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Žáci jsou stále ve stejné třídě, ve stejné skupině a pokud jsou blíže než 2m, mají stále roušku.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.

Ranní družina není poskytována.

Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola omluvenku od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti. Přihlášení jsou povinni účastnit se veškeré výuky, případnou neúčast je nutné omluvit předem telefonátem s vyučujícími, případně na telefonu 777135753.

 Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitelka školy.

7:40 zahájení vstupu skupin do školy dle rozpisu – bude zveřejněn nejpozději 22.5.20

8:00 – zahájení výukového bloku

11:30 – postupné ukončení výuky dle rozpisu -  bude zveřejněn nejpozději 22.5.20

Odchod domů/ odchod na oběd – oběd

Přesun zpět do své třídy, zájmová činnost max.do 16:00 (žáci odchází samostatně)

První den při nástupu do školy žák předloží vyplněné Čestné prohlášení (NE ELEKTRONICKY!). Pokud by se tak nestalo, nebude do školní budovy vpuštěn.

Tyto zásady vycházejí z pokynů MŠMT ke dni 11.5.2020. Podmínky se mohou změnit dle aktuální situace.

Rubrika: