Týdenní plány 1

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3. 4. 2020

DOMÁCÍ VÝUKA

TÉMA NA MĚSÍC BŘEZEN/DUBEN: Na jaře

předmět

Cíl, téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: cíl: zopakovat čtení s ou, au, z, h, b, c, č, š, ž, ř, ch; vyvodit hlásku a písmeno G, g (poznat zrakem i sluchem, správně vyslovit, přiřadit ke zvuku hlásky správné písmeno a naopak – písmeno poznat a přečíst); porozumět písemnému návodu; nacvičit tvar písmen d a S, opisovat a přepisovat slova

Čtení

téma: Hrách - opakování; Oslava, Ekologie

Slabikář s. 78 – 81

možnost online čtení – po domluvě

Psaní

Písanka Umím psát s. 25 – 26

Opis a přepis v pravé polovině stránek 25 a 26 budu po návratu do školy hodnotit známkou (správnost tvarů jednotlivých písmen a jejich umístění v linkách, správné řazení písmen ve slovech, velká a malá písmena, znaménka na konci věty).

Na řádcích s kytičkou mohou žáci trénovat písmena, která se jim daří hůř nebo můžete v případě zájmu zkusit nadiktovat dětem na tyto řádky např. 3 krátká slova, která již dříve v písance psaly.

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: sčítat a odčítat do 17; sčítat tři sousední pole; orientovat se v pojmech „výše“, „níže“; počítat soubory barevných puntíků, procvičovat určování času na hodinách (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

téma: Opakování učiva. Ve kterém patře bydlíme? Sousedi.

Matematika s. 23 – 25 (vynechat můžete 24/5, případně procvičit prostřednictvím cvičení https://www.skolasnadhledem.cz/game/3604)

Stále procvičovat sčítání a odčítání (do 17). Matika.in – další možnosti procvičování, na tento týden budu v matika.in opět zadávat a hodnotit domácí úkoly – tentokrát bude zadán úkol v pondělí a ve středu (po přihlášení kliknete vpravo na liště na záložku domácí úkoly).

Prvouka

cíl: vyjmenovat dny v týdnu tak, jak jdou za sebou, odlišit dny pracovní od dnů o víkendu, určovat, který den je před/za jiným dnem

téma: Týden

pracovní učebnice s. 53

vypracovat s. 53/2, 3

Anglický jazyk

cíl: dále procvičovat a upevňovat slovní zásobu: barvy, hračky, školní potřeby, čísla

téma: Opakování učiva – svět kolem nás – slovní zásoba: barvy, hračky, školní potřeby, čísla do 10

Výtvarná výchova

téma: Můj narozeninový dortnakreslit, namalovat, případně vystříhat z barevného papíru a nalepit (podle možností) co nejkrásnější narozeninový dort – počet svíček podle toho, kolik je dětem let (odevzdat po návratu do školy)

Svět práce (podle možností)

cíl: pracovat podle návodu: zasít hrách, starat se o rostlinku, pozorovat změny

téma: Hrášek – s pomocí dospělé osoby zkusit zasít hrách a pečovat o rostlinku podle návodu na s. 78 ve Slabikáři

Tělesná výchova

Rozcvičky se švihadlem – skákání přes švihadlo (nemusí být skutečné švihadlo, stačí naznačení pohybu snožmo i střídání nohou) pro zahřátí svalů, podle možností se přeloženým švihadlem (na čtvrtiny) nebo provázkem vymýšlet různé cviky – protahovat se, přelézat, točit v jedné a druhé ruce, bez bot a ponožek chodit po švihadle položeném na zem, přeskakovat švihadlo položené na zem ze strany na stranu nebo ho obíhat apod.; ideálně zařazovat častěji mezi práci na úkolech, které vyžadují sezení (u počítače)

Chůze a běh v terénu – podle aktuálních možností jarní vycházky do přírody

Hudební výchova

téma: Oslava

píseň: Narozeninová píseň: https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU – poslech a zpěv; Krávy, krávy – poslech, zpěv – zopakovat

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 23. 3. DO 27. 3. 2020

DOMÁCÍ VÝUKA

TÉMA NA MĚSÍC BŘEZEN: Přichází jaro

předmět

Cíl, téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno ř, Ř, ch, Ch, číst slova a věty s písmeny ř, Ř a ch, Ch, porozumět písemnému návodu; nacvičit tvar písmen y a k, opisovat a přepisovat slova

téma: Hrnečku vař, Chaloupka v lese

Slabikář s. 74 – 77

Český jazyk - psaní

Písanka Umím psát s. 23 - 24 – tvar písmena y, k; opis, přepis, (diktát)

Opis a přepis v pravé polovině stránek 23 a 24 budu po návratu do školy hodnotit známkou. Na řádcích s kytičkou mohou žáci trénovat písmena, která se jim daří hůř nebo můžete v případě zájmu zkusit nadiktovat dětem na tyto řádky např. 3 krátká slova, která již dříve v písance psaly.

Matematika

cíl: orientovat se v rovině, procvičovat sčítání a odčítání v různých prostředích (autobus, krokování, trojúhelníky, hadi), porozumět pojmu „součet sousedních políček“; rozšířit číselný obor do 17

téma: Bludiště, sousedi. Řešení úloh v prostředí krokování, trojúhelníků a hadů.

Matematika s. 20 – 22 (vynechat můžete 20/4, 21/8)

Stále procvičovat sčítání a odčítání (do 16).

Matika.in – další možnosti procvičování, na tento týden budu v matika.in zadávat a hodnotit domácí úkoly.

Prvouka

cíl: vyjmenovat roční období, vyjmenovat měsíce v roce, podle možností pozorovat, co se děje v přírodě na jaře

téma: Rok a měsíce

pracovní učebnice s. 52

Anglický jazyk

cíl: procvičovat a upevňovat slovní zásobu: barvy, hračky, školní potřeby

téma: Barvy kolem nás

pracovní sešit s. 23 – vybarvit obrázky libovolnými barvami a zkusit je pojmenovat např. a red car/červené auto, a blue bag/modrá taška, a green plain/zelené letadlo

Výtvarná výchova

téma: Chaloupka – nakreslit libovolnou ilustraci k příběhu o zvířátkách ve Slabikáři s. 76 (obrázky děti odevzdají po návratu do školy)

Svět práce (podle možností)

cíl: pracovat podle návodu: připravit suroviny na přípravu jednoduchého pokrmu, dodržet stanovený postup při jeho přípravě

téma: Hrnečku vař – s pomocí dospělé osoby zkusit uvařit krupicovou kaši podle návodu na s. 75 ve Slabikáři

Tělesná výchova

Rozcvičky krátký běh na místě pro zahřátí svalů, podle možností procvičování rukou, nohou a trupu krouživými pohyby, protahování – ruce do výšky, do stran; ideálně zařazovat častěji mezi práci na úkolech, které vyžadují sezení (u počítače)

Chůze v terénu – podle aktuálních možností jarní vycházky do přírody.

Hudební výchova

téma: Přišlo jaro

pracovní učebnice s. 46

píseň: Krávy, krávy – poslech, zpěv.

46/ptáček – připomenout si a zazpívat písničku Krávy, krávy

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 16. 3. DO 20. 3. 2020

DOMÁCÍ VÝUKA

TÉMA NA MĚSÍC BŘEZEN: Domácí škola

 Předmět

Cíl, téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě, tipy a odkazy. 

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno š, Š, ž, Ž; orientovat se v textu, doplnit do textu chybějící slovo, skládat slova z písmen

Čtení

téma: Škola, žáci a žákyně

Školákov – hláska a písmeno Š, Ž - vyvození: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-4

Nácvik čtení slov – ppt prezentace v příloze nebo sloupečky ve Slabikáři – slova jsou seřazena podle obtížnosti, zpočátku mohou číst žáci jen přidělenou barvu slabik, postupně celá slova.

Slabikář s. 70 – 73 (kromě s. 70/červený puntík) – v textu mohou žáci nejprve vyhledávat slova, která jim přijdou obtížná, označovat je zvýrazňovačem a snažit se je přečíst, teprve potom číst celý text (dle pokročilosti žáka je možné např. střídat se po větách ve čtení s rodičem; při čtení si hlídat znaménka na konci věty – klesání hlasem u tečky, správné čtení otázky a rozkazu).

Psaní

Písanka Umím psát s. 21 - 22 – tvar písmena j, J; otazník; opis = předepsáno psacím písmen, žáci píší psacím písmem; přepis = předepsáno tiskacím písmem, žáci píší psacím písmem; (diktát)

Na řádcích s kytičkou mohou žáci trénovat písmena, která se jim daří hůř nebo můžete v případě zájmu zkusit nadiktovat dětem na tyto řádky např. 3 krátká slova, která již dříve v písance psaly.

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: procvičovat sčítání a odčítání v různých prostředích (autobus, hadi, trojice), určovat na hodinách čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá; rozšířit číselný obor do 16

téma: Sčítání a odčítání do 16

Matematika s. 17 – 19

Pokud chcete využít online procvičování přímo k dané stránce pracovní učebnice, zadejte procvičovací kód, který je uveden nahoře na každé stránce v matematice sem: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled (např. na s. 18 je procvičovací kód 544018, který vás dostane na procvičování hadů neposedů)

Stále procvičovat sčítání a odčítání (již do 16); procvičovat, které číslo je hned před a hned za daným číslem; určování času na hodinách – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá.

Matika.in – další možnosti procvičování.

Prvouka

cíl: popsat části rostliny, pojmenovat jarní květiny

téma: Jarní květiny

pracovní učebnice s. 50 – 51

Ideálně při vycházkách nebo na zahrádce pozorovat jarní květiny, snažit se je podle učebnice pojmenovat, porovnávat květiny mezi sebou – co mají společného, v čem se liší.

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat barvy

téma: Barvy hraček

učebnice s. 24

pracovní sešit s. 21

Výtvarná výchova

téma: Barvy jara – nakreslit vybranou jarní květinu (nejlépe přímo pozorovanou venku nebo ve váze)

Svět práce

téma: Péče o pokojové rostliny – podle možností pomoci doma s péčí o pokojové rostliny – např. zjistit, jak často se zalévají, které potřebují hodně světla, případně se zaléváním pomoci

Tělesná výchova

Chůze v terénu – podle možností vycházky do přírody. 

Hudební výchova

téma: Přišlo jaro

pracovní učebnice s. 44 – 45

píseň: Vrby se nám zelenají – zpěv, rytmizace, doprovod.

44/tužka – vytleskávání názvů květin kopretina, mák, pampeliška, petrklíč, konvalinka; 45/bubínek – rytmizace říkadla; 45/ptáček – píseň Vrby se nám zelenají si můžete poslechnout, pokud si stáhnete interaktivní učebnice Fraus nebo např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=PPrT8DKg19Q

 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 9. 3. DO 13. 3. 2020

TÉMA NA MĚSÍC BŘEZEN: Na cestách

předmět

 

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno c, C, č, Č; orientovat se v textu, poznat začátek a konec věty

téma: Cestujeme, Čert a Káča

Slabikář s. 65 - 69

Písanka Umím psát s. 19 - 20 – tvar písmen P, n, N, psaní vykřičníku

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: procvičovat sčítání a odčítání v různých prostředích (trojúhelníky, autobus, krokování), určovat na hodinách čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá; rozšířit číselný obor do 15

téma: Sčítání a odčítání do 14, Počítáme do 15

Matematika 2. díl s. 15 – 17

Prvouka

cíl: poznat, jak se cítí zvíře při kontaktu s člověkem; určit, co potřebují domácí zvířata k životu

téma: Domácí mazlíčci

pracovní učebnice s. 47 - 49

Anglický jazyk

cíl: procvičit si mluvení o počtu věcí

téma: Hračky a čísla.

učebnice s. 23

pracovní sešit s. 20

Výtvarná výchova

téma: Kočička

Svět práce

téma: Práce podle návodu

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – T - běh, Skok do dálky

Hudební výchova

téma: U muziky – hudba a pocity

pracovní učebnice s. 42 - 43

píseň: Proč mě nikdo nemá rád – poslech, interpretace skladby podle nálady a tempa

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci úkoly hotové nejpozději v pátek.

Český jazyk: Slabikář – s. 65/4, procvičovat čtení textů a sloupečků slov ve Slabikáři

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice s. 15/8; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 14 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

 

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 2. 3. DO 6. 3. 2020

TÉMA NA MĚSÍC BŘEZEN: Na cestách

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno b, B, vyhledávat informace v textu

téma: B jako buben

Slabikář s. 62 – 65

Písanka Umím psát s. 18 – opis a přepis slov a vět

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: procvičovat sčítání a odčítání v různých prostředích (schody, autobus, krokování, hadi), rozšířit číselný obor do 14

téma: Sčítání a odčítání do 13, Počítáme do 14

Matematika 2. díl s. 13 – 15

Prvouka

cíl: vysvětlit, jaký užitek přinášejí člověku hospodářská zvířata, přírodní suroviny

téma: Hospodářská zvířata – proč je chováme

pracovní učebnice s. 46

Exkurze Paleta Pardubice – význam lnu jako suroviny pro výrobu látek

Anglický jazyk

cíl: vyjádřit počet – množné číslo

téma: Dvě panenky, tři autíčka

učebnice s. 22

pracovní sešit s. 19

Výtvarná výchova

téma: Stránka z mého Slabikáře - malba

Svět práce

Exkurze Paleta Pardubice – práce s přírodním materiálem

Tělesná výchova

Exkurze Paleta Pardubice – vycházka

Hudební výchova

téma: U muziky – hudební nástroje

pracovní učebnice s. 41

písně: Buben a činely

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci úkoly hotové nejpozději v pátek.

Český jazyk: Slabikář – s. 61/6, 7

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice s. 13/9; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 13 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 2. 3. beseda se stomatologem – prosím přinést kartáček na zuby
 • úterý 3. 3. navštívíme Ekocentrum Paleta v Pardubicích. Sraz před školou v 7:25. Návrat kolem 11:00, výuka končí dle rozvrhu v 11:25. S sebou: batůžek se svačinou, penál, v případě zájmu kapesné. Cena: za program: 55 Kč + za dopravu: cca 70 - 80 Kč (částka bude odečtena z třídního fondu).
 • Čtvrtek 5. 3. – třídní kolo recitační soutěže – všichni žáci mají mít připravenu jednu báseň.

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 24. 2. DO 28. 2. 2020

TÉMA NA MĚSÍC ÚNOR: Hurá na hory

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno h, H, sestavit jednoduchý text na pohlednici

téma: H jako hory

Slabikář s. 58 – 61

recitace básní

Písanka Umím psát s. 16, 17 – písmena I: tvar a tah; opis vět, přepis slabik a slov

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: seznámit se s novým prostředím Hadi, diskutovat o možnostech řešení, rozšířit číselný obor do 13

téma: Sčítání a odčítání do 12, seznámení s prostředím hadů, počítáme do 13

Matematika 2. díl s. 10 – 12

Prvouka

cíl: rozpoznat a pojmenovat rodiny hospodářských zvířat, na příkladu pospat, jak se hospodářská zvířata chovají a co potřebují k životu

téma: Hospodářská zvířata

pracovní učebnice s. 44 - 45

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s novou slovní zásobou - hračky

téma: S čím si hrajeme

učebnice s. 20 - 21

pracovní sešit s. 18

Výtvarná výchova

téma: Hospodářská zvířata – polepování

Svět práce

téma: Hospodářská zvířata – práce s lepidlem a drobným materiálem

Tělesná výchova

téma: Práce s míčem – příprava na míčové hry

Hudební výchova

téma: U muziky – masopustní zvyky a obyčeje, hudební nástroje

pracovní učebnice s. 40

písně: Já jsem muzikant

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci úkoly hotové nejpozději v pátek.

Český jazyk: Slabikář – s. 57/6, 7

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice č. 2 s. 10/4; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 13 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

Exkurze Paleta Pardubice

úterý 3. 3. navštívíme Ekocentrum Paleta v Pardubicích. Sraz před školou v 7:25. Odjezd autobusu 7:30.

Návrat kolem 11:00, výuka končí dle rozvrhu v 11:25.

S sebou: batůžek se svačinou, penál, v případě zájmu kapesné.

Žáci 1. ročníku mají objednaný program LEN:

Vzdělávací cíl: Žák chápe význam lnu jako suroviny pro výrobu látek. Získává praktické zkušenosti s technologií zpracování lnu.

Obsah: Zkusíme si jako Krteček ve známé pohádce zpracovávat len na tzv. trdlici, vochlích a na stavu až po výslednou látku. Možná si i odneseme něco na památku.

Činnosti a metody: Práce podle speciálního návodu, kooperativní činnosti.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Vztah člověka k prostředí.

Kompetence: Pracovní (práce podle návodu uplatnění nových poznatků v praxi).

Cena: za program: 55 Kč + za dopravu: cca 70 - 80 Kč (částka bude odečtena z třídního fondu).

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 17. 2. DO 21. 2. 2020

TÉMA NA MĚSÍC ÚNOR: Masopust

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno z, Z, číst shluky souhlásek (typ KRÁMEK), číst předložkové vazby s předložkami z, za

téma: Z jako zima

Slabikář s. 54 – 57

Písanka Umím psát s. 14, 15 – písmena M, O, A, U: tvar a tah, opis slabik a slov

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: upevnit probrané učivo, orientovat se v prostoru, seznámit se s prostředím autobusu

téma: Procvičování počítání do 12, mosty, seznámení s prostředím autobusu

Matematika 2. díl s. 5 – 9

Prvouka

cíl: seznámit se s některými masopustními zvyky

téma: Masopust – zimní svátek

Anglický jazyk

cíl: shrnout a zhodnotit probranou lekci, zopakovat a procvičit slovní zásobu

téma: Školní potřeby, čísla do 10

učebnice s. 2 - 3

pracovní sešit s. 16 - 17

Výtvarná výchova

téma: Masopust a karneval  

Svět práce

téma: Masky

Tělesná výchova

téma: Pohybové hry motivované masopustem

Hudební výchova

téma: U muziky – masopustní zvyky a obyčeje

pracovní učebnice s. 39

písně: Já jsem muzikant, Buben a činely

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci úkoly hotové nejpozději v pátek.

Český jazyk: Slabikář – s. 55/opakované čtení sloupečku slabik se shlukem souhlásek

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice č. 2 s. 9/5; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 12 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

- středa 19. 2. – masopustní průvod Rosicemi – prosím, aby si žáci do školy přinesli libovolnou masku, kterou si na obchůzku Rosicemi obléknou

- pátek 21. 2. – otevřené hodiny pro rodiče budoucích prvňáků (první a druhá vyučovací hodina), v případě zájmu se mohou přijít podívat na svoje děti i rodiče současných prvňáků J

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 3. 2. DO 7. 2. 2020

TÉMA NA MĚSÍC ÚNOR: Zimní klouzání

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: číst dvojhlásky au, ou, číst předložkové vazby s předložkou s

téma: Za zábavou do cirkusu – dvojhlásky au, ou

Slabikář s. 49 – 53

Písanka Umím psát s. 12, 13 – opis slov: kontrola napsaného, přepis slabik, písmeno j: tvar a tah

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: zopakovat, procvičit a upevnit probrané učivo

téma: Pololetní opakování

Matematika s. 62 – 64

Prvouka

cíl: na příkladech dokázat rozlišit odpad vhodný ke třídění a zařadit ho do správné skupiny, seznámit se s pojmem recyklace odpadů

téma: Třídíme odpad

pracovní učebnice s. 42 - 43

Anglický jazyk

ZMĚNA: AJ BUDE V ÚTERÝ 4. 2.

cíl: procvičovat a upevňovat učivo prostřednictvím hry a písničky s pohybem

téma: Dance! /Tancuj!

učebnice s. 19

pracovní sešit s. 61

Výtvarná výchova

téma: Srdíčka – vodové barvy, otisk.

Svět práce

téma: Srdíčka – práce s papírem.

Tělesná výchova

téma: Bruslení – bezpečnost, základní postoj, chůze.

Hudební výchova

téma: U muziky - pololetní opakování

pracovní učebnice s. 38

opakování naučených písní

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci úkoly hotové nejpozději v pátek.

Český jazyk: Slabikář – s. 49/2, 3, 4 (z těchto 3 cvičení si vybrat dvě a vypracovat)

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice s. 63/3; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 12 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

- Anglický jazyk budeme mít tento týden v úterý 4. 2. místo tělesné výchovy (výměna za bruslení)

- BRUSLENÍ VE SKUTČI: v pátek 7. 2. pojedou žáci v rámci tělesné výchovy na bruslení do Skutče (o zařazení lekcí plavání a bruslení do výuky byli rodiče informováni na úvodních rodičovských schůzkách). Organizace: první hodina dle rozvrhu: ČJ, účastní se všichni žáci, i ti, co nebruslí. Odjezd autobusu od školy v 8:30 hod. Zimní stadion rezervován od 9:00 - 11:00.  Návrat mezi 11:30 - 11:40. Po té vyučování končí.

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 27. 1. DO 31. 1. 2020

TÉMA NA MĚSÍC LEDEN: Jak se točí rok

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno R, r; reagovat na písemné pokyny

téma: R jako rok

Slabikář s. 44 – 47

Písanka Umím psát s. 10, 11 – opis slov: kontrola napsaného, přepis slabik, písmeno p: tvar a tah

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: využít získané poznatky v úlohách – procvičování a upevňování učiva

téma: Bavíme se počítáním

Matematika s. 59 – 61

Prvouka

cíl: pracovat podle stanoveného postupu a zaznamenávat výsledky, zkoušet odhalovat vlastnosti materiálů na příkladu tvrdosti

téma: Materiály a voda, vlastnosti materiálů - tvrdost

pracovní učebnice s. 40 - 41

Anglický jazyk

pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

téma: O dvanácti měsíčkách – malba.

Svět práce

rozdávání pololetního vysvědčení

Tělesná výchova

téma: Cvičení s overballem; pohybové hry

Hudební výchova

téma: Hudba k tanci

píseň: My jsme se k vám přišli ptáti

pracovní učebnice s. 36 - 37

zvuk trubky, pohybové vyjádření (tanec – polka), zpěv

Domácí úkoly – žáci budou mít splněny do pondělí 3. 2.

Český jazyk: Slabikář – s. 48/červený a modrý puntík

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice s. 60/2, 3; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 12 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

- v pátek 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 20. 1. DO 24. 1. 2020

TÉMA NA MĚSÍC LEDEN: Když je zima, když je mráz

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno V, v; číst předložkové vazby s předložkami V, VE a slova víceslabičná (typ VYVÁLÍME)

téma: V jako vločky

Slabikář s. 40 – 44

Písanka Umím psát s. 8, 9 – opis slov: kontrola napsaného, písmeno s: tvar a tah

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: rozšířit číselný obor do 12, počítat prvky v různém uspořádání, dramatizovat a modelovat slovní úlohu

téma: Dvanáct

Matematika s. 56 – 58

Prvouka

cíl: pozorovat, zkoušet, zaznamenávat výsledky pozorování, uvědomit si, jak pomůcky mohou zpřesnit výsledky pozorování

téma: Laboratoř ve třídě, vlastnosti materiálů

pracovní učebnice s. 38  - 39

Anglický jazyk

cíl: rozumět a odpovídat na otázky How many? Kolik? – poslechnout si a dramatizovat příběh

téma: How many (pencils)? Kolik (tužek)?

učebnice s. 18

pracovní sešit s. 15

Výtvarná výchova

téma: Kam se ptáčku, kam schováš – námětová malba

Svět práce

téma: Různé materiály – vlastnosti materiálů

Tělesná výchova

téma: Gymnastika – cvičení na lavičkách, kotoul vpřed

Hudební výchova

téma: Zima v plném proudu

píseň: Bude zima, bude mráz

pracovní učebnice s. 26 - 27

doprovod na triangl, dechová, rytmická cvičení, vlastnosti tónu: silný a slabý

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Slabikář - opakované čtení sloupečků slov na probíraných stranách ve Slabikáři

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice s. 53/8, 56 - 7/5 – najít a zakroužkovat rozdíly; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 12 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Anglický jazyk: Pracovní sešit Happy House 1 s. 13 – doplnit chybějící číslo v řadě, zopakovat si čtení čísel do 10

Informace pro rodiče a žáky

- v pátek 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 13. 1. DO 17. 1. 2020

TÉMA NA MĚSÍC LEDEN: RÓZA NA NÁKUPECH

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno K, k; číst předložkové vazby s předložkami K, KE, DO, U, rozlišovat tvar jednotného a množného čísla

téma: K jako kupovat

Slabikář s. 36 – 39

Písanka Umím psát s. 7, 33 – písmeno t; číslice 0

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: číst číslo 11, s pomocí dřívek vymodelovat čtverec trojúhelník a obdélník, útvary správně pojmenovat, procvičovat sčítání a odčítání do 10

téma: Základní rovinné útvary

Matematika s. 53 – 55

Prvouka

cíl: na příkladu provozu kuchyně si uvědomit vliv technického pokroku na každodenní život, porozumět tomu, v čem spočívá práce vědce

téma: Jak vynálezy mění život, práce vědce

pracovní učebnice s. 36  - 37

Anglický jazyk

cíl: zopakovat čísla 1 – 10, použít čísla při přičítání

téma: Three and one more is four/Tři plus jedna jsou čtyři

učebnice s. 17

pracovní sešit s. 14

Výtvarná výchova

téma: Vynálezy – námětová kresba

Svět práce

téma: Vynálezy – práce se stavebnicí

Tělesná výchova

téma: Základy gymnastiky – nácvik kotoulu, cvičení se švihadly

Hudební výchova

téma: Zima v plném proudu

píseň: Zlatá brána

pracovní učebnice s. 34 - 35

dechová a hlasová cvičení, taneční hra, vlastnosti tónu: vysoký a hluboký

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Slabikář s. 34 a 35/červený puntík – rozdělení řady písmen čarami na slova, čtení vět.; čtení sloupečků sov na probíraných stranách ve Slabikáři

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice s. 54/3, 55/6; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 10 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

- od ledna již nejezdíme na plavání – opět platí původní rozvrh hodin (Hv v pondělí, Tv v úterý)

- Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se konají individuální konzultace. Konzultací se účastní vždy zákonný zástupce společně se žákem. Na konzultaci se v případě zájmu zapište do on line rozpisu, který najdete prostřednictvím odkazu uvedeného na internetových stránkách školy (v záložce Výuka 1. třída – Informace pro rodiče) nejpozději do 15. 1. Pokud si konzultaci vyžádá vyučující, budete informováni v ŽK a vyzváni k zapsání do rozpisu. Děkuji za spolupráci a těším se na Vaši návštěvu.

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 6. 1. DO 10. 1. 2020

TÉMA NA MĚSÍC LEDEN: RÓZA NA NÁKUPECH

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno D, d; číst předložkové vazby s předložkami DO, NA, začít používat čtení jako zdroj informací, rozvíjet vztah ke čtení prožitkem

téma: D jako dárky

Slabikář s. 32 – 35

Písanka Umím psát s. 6, 32 - 33 – písmeno l; číslice 8, 9

Exkurze knihovna Chrudim: Čtenářská lekce v Městské knihovně v Chrudimi (vztah ke čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti)

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: získávat zkušenosti s procesem uspořádání a s operací odčítání v prostředí krokování a součtových trojúhelníků, řešit slovní úlohy

téma: Řešíme trojúhelníky a slovní úlohy o dárcích

Matematika s. 50 – 52

Prvouka

cíl: sestavit seznam potravin potřebných pro rodinnou snídani/večeři, pojmenovat skupiny zboží v obchodě potravin, uvědomit si význam povolání prodavač – nakoupit si v obchodě s potravinami

téma: Nákupy

pracovní učebnice s. 34, 35

Exkurze knihovna Chrudim: nakupování v praxi (návštěva obchodu potravin – aplikace učiva, základy finanční gramotnosti)

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat čísla 1 – 10, zahrát si hru pro týmy

téma: Ten little fingers/Deset malých prstíků

učebnice s. 16

pracovní sešit s. 13

Výtvarná výchova

téma: Ilustrace v knize – vnímání ilustrací

Svět práce

téma: Nakupování – příprava tabule pro různé příležitosti

Tělesná výchova

téma: Základy gymnastiky – akrobacie, průpravná cvičení pro kotoul

Hudební výchova

téma: Zima v plném proudu

píseň: Zimní

pracovní učebnice s. 32 - 33

dechová a hlasová cvičení, volný pohybový projev podle hudby, vlastnosti tónu: krátký a dlouhý

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Slabikář s. 32/červený puntík – čtení textu: na středu 8. 1.; s. 33 – opakované čtení sloupečku slov

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní učebnice s. 52/4; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 10 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Prvouka: pracovní učebnice s. 35/2 (na středu 8. 1.)

Anglický jazyk: umět správně anglicky pojmenovat šest školních potřeb – možno procvičovat zde: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs, https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_02/games_unit02_02?cc=cz&selLanguage=cs

Informace pro rodiče a žáky

- ve čtvrtek 9. 1. 2020 pojedou žáci 1. a 3. ročníku do knihovny v Chrudimi, kde se zúčastní čtenářské besedy a prohlédnou si prostory. Během následné vycházky si žáci procvičí pravidla pohybu chodců ve městě a vyzkouší si orientaci v prostorách obchodu s potravinami (pojmenování skupin zboží). V obchodě s potravinami si žáci mohou v případě zájmu něco zakoupit.

Sraz: v 7:20 před školou (odjezd autobusu 7:26), Návrat: kolem 13:00 ke škole, S sebou: batoh: svačinu, pití, kapesné dle uvážení

Cena: 30 Kč (doprava) – bude odečteno z třídních financí.

- od ledna již nejezdíme na plavání – opět bude platit původní rozvrh hodin (Hv v pondělí, Tv v úterý)

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 16. 12. DO 20. 12. 2019

TÉMA NA MĚSÍC PROSINEC: RÓZA SE TĚŠÍ NA VÁNOCE – tradice a zvyky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno N, n; číst dvojslabičná slova z první otevřené a druhé zavřené slabiky (typ JELEN)

téma: N jako noty – vánočné koledy

Slabikář s. 28 – 31

Písanka Umím psát s. 5, 32 – písmeno m; číslice 8

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: používat různé způsoby zápisu rozdělování, krokovat po číselné ose

téma: Rozdělujeme, počítáme schody

Matematika s. 47 – 49

Prvouka

cíl: pojmenovat příbuzenské vztahy, uvést některé vánoční tradice a zvyky

téma: Vánoce v kruhu rodiny

pracovní učebnice s. 31

Anglický jazyk

cíl: procvičit čísla 1 - 10

téma: Happy Christmas

učebnice s. 66 - 67

Výtvarná výchova

téma: Vánoční cukroví - zdobení

Svět práce

téma: Vánoční cukroví - příprava jednoduché tabule pro stolování

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/průpravná cvičení

Hudební výchova

téma: Vánoční čas přichází

pracovní učebnice s. 28 - 29

píseň Jak jsi krásné neviňátko – zpěv, vánoční koledy – poslech – určování hudebních nástrojů

Domácí úkoly – mít vypracované v pondělí 6. 1.

Český jazyk: Slabikář s. 26, 27 – opakovaně procvičovat čtení slabik a slov v tabulkách; s. 31/5

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou (mít hotové vše na stranách 1 – 5, 29 – 32)

Matematika: pracovní učebnice s. 47/7, 8, 9, 10; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 10 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

 • středa 18. 12. – vzdělávací program Přemyslovci (z třídního fondu bude odečteno 45 Kč.)
 • hrajeme si na Ježíška – na vánoční posezení ve třídě 20. 12. mohou děti přinést zabalený dárek (v hodnotě cca 50 Kč – univerzální – vhodný pro kluka i holku), každý, kdo nějaký dárek přinese, také nějaký dostane – vybírat budeme losováním (zabalené dárky mohou děti nosit v průběhu prosince – nejpozději 19. 12.
 • vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020, do školy se nastupuje v pondělí 6. 1. 2020
 • po vánočních prázdninách již nejezdíme na plavání – opět bude platit původní rozvrh hodin (Hv v pondělí, Tv v úterý)

Všem dětem i rodičům přeji krásné vánoční svátky a hodně zdraví a síly v novém roce. Děkuji za spolupráci. M. Pavlíková

  

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 9. 12. DO 13. 12. 2019

TÉMA NA MĚSÍC PROSINEC: RÓZA SE TĚŠÍ NA VÁNOCE – vánoční přání

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno T, t, J, j; seznámit se funkcí otazníku a nacvičovat intonaci věty tázací, číst trojslabičná slova s otevřenými slabikami (typ PIJEME) téma: Hláska a písmeno T t, J, j

Slabikář s. 20 – 25

Písanka Umím psát s. 4, 32 – procvičování tvarů samohlásek; číslice 7

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: procvičovat sčítání a porovnávání, používat různé způsoby zápisu rozdělování

téma: Co už umíme – procvičování početních operací, Počítání do 9 a 10, rozdělování počtu

Matematika s. 45 – 47

Prvouka

cíl: pojmenovat příbuzenské vztahy na modelové rodině

téma: Příbuzenské vztahy

pracovní učebnice s. 31

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat čísla 1 – 10, zahrát si hru pro týmy

téma: Ten little fingers/Deset malých prstíků

učebnice s. 16

pracovní sešit s. 13

Výtvarná výchova

téma: Vánoční přání, PF -  komunikační obsah výtvarné práce.

Svět práce

téma: Vánoční stromeček – práce s papírem dle návodu – vytrhávání lepení.

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Vánoční čas přichází

pracovní učebnice s. 26, 27

píseň Bude zima, bude mráz – hlasová hygiena, zpěv, doprovod na triangl

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Slabikář s. 18/3, 19/6

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: pracovní list se J (vloženo v pracovním sešitě na matematiku – žáci dostanou v pondělí i s pracovním sešitem, početní operace – znázorňovat – dokreslovat nebo škrtat a výsledky zapisovat číslicí); ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 8 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

 • v průběhu prosince začnou žáci používat postupně (podle úrovně grafického projevu) pero (prosím pořídit do 9. 12.)
 • pondělí 9. 12. – plavecký výcvik (9. lekce z 10)
 • úterý 10. 12. – vzdělávací program Eurocentra Pardubice: Vánoce v EU (zdarma)
 • aktivita Otevřete knížku: návštěvu zve Laura F. (středa)
 • hrajeme si na Ježíška – na vánoční posezení ve třídě 20. 12. mohou děti přinést zabalený dárek (v hodnotě cca 50 Kč – univerzální – vhodný pro kluka i holku), každý, kdo nějaký dárek přinese, také nějaký dostane – vybírat budeme losováním (zabalené dárky mohou děti nosit v průběhu prosince – nejpozději 19. 12.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 2. 12. DO 6. 12. 2019

TÉMA NA MĚSÍC PROSINEC: RÓZA SE TĚŠÍ NA VÁNOCE – Mikuláš, čerti a andílci

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: číst slova a věty z již vyvozených hlásek a písmen a jejich procvičování, nácvik techniky čtení slov se zavřenou slabikou (typ SŮL), čtení s porozuměním

téma: Čtení slov a vět s písmenem m, l, s, p – procvičování učiva

Slabikář s. 15 – 19

Písanka Umím psát s. 3, 31, 33 - psaní písmena a; psaní číslic 5, 6, 0

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: v prostředí krokování modelovat početní operaci odčítání, procvičovat sčítání a porovnávání

téma: Krokování dozadu, Co už umíme – procvičování početních operací

Matematika s. 42 – 44

Prvouka

cíl: vysvětlit význam rodiny pro její členy, vyjmenovat několik příkladů – co mi rodina přináší (zajišťuje), co já přináším rodině

téma: Rodina je důležitá

pracovní učebnice s. 30

Anglický jazyk

cíl: upevňovat slovní zásobu, používat slovní zásobu při reagování na otázky, spolupracovat v týmu při společné hře

téma: What ´s this?/Co je toto?, It ´s a .../To je ...

učebnice s. 15

pracovní sešit s. 12

Výtvarná výchova

téma: Čertíci – odkrývací rezerváž (vyškrabávání do černé vrstvy).

Svět práce

téma: Mikulášská maska – práce s netradičním materiálem.

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Vánoční čas přichází

pracovní učebnice s. 24, 25

píseň Čert a Káča - zpěv, tempo nahrávky - poslech, rytmizace říkanky

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Slabikář s. 15/1, 4

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: Matematika s. 41/4, 5 (děti si vyberou, jestli budou přičítat/odčítat 1 nebo 2 – samy si dotvářejí příklad); ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 8 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit  

Informace pro rodiče a žáky

 • v průběhu prosince začnou žáci používat postupně (podle úrovně grafického projevu) pero (prosím pořídit do 9. 12.)
 • aktivita Otevřete knížku: návštěvu zve Terka S. (středa) a Sára P. (pátek)
 • čtvrtek 5. 12. Mikulášská nadílka – prosím vhodné oblečení (nebezpečí umazání), v průběhu dopoledne čtenářské aktivity ve třídě + obchůzka, poslední vyučovací hodinu Pekelná jízda v tělocvičně: tematické hry SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU – pokud mají žáci možnost, prosím, aby si do školy přinesli masku k tématu, děkuji
 • hrajeme si na Ježíška – na vánoční posezení ve třídě 20. 12. mohou děti přinést zabalený dárek (v hodnotě cca 50 Kč – univerzální – vhodný pro kluka i holku), každý, kdo nějaký dárek přinese, také nějaký dostane – vybírat budeme losováním (zabalené dárky mohou děti nosit v průběhu prosince – nejpozději 19. 12.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 25. 11. DO 29. 11. 2019

TÉMA NA MĚSÍC LISTOPAD: RÓZA A MOUDRÉ KNIHY - Pan Sova

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: číst slova a věty s písmenem M, L, rozkládat slova na slabiky, rozlišovat délku slabik – krátké a dlouhé otevřené slabiky (typ MÁMA, LASO)

téma: Čtení slov a vět s písmenem m, l

Slabikář s. 10 – 14

Adventní vystoupení – nácvik recitace a dramatizace

Písanka Umím psát s. 2, 30 - psaní písmen u, e; psaní číslic 3, 4

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: v prostředí krokování řešit úlohy na sčítání a dopočítávání, zapisovat úlohu jazykem šipek; učit se pojmenovávat proces, kterým řeší úlohu

téma: krokování – řešení početních operací, zápis šipkami, stavby z krychlí

Matematika s. 39 – 41

Prvouka

cíl: rozpoznat a popsat rizikové chování chodců, znát a používat reflexní prvky pro lepší viditelnost, uvést základní pravidla pro chůzi po chodníku, znát pravidla pro přecházení vozovky

téma: Přecházíme vozovku, na silnici a na chodníku

pracovní učebnice s. 27 - 29

Anglický jazyk

cíl: upevňovat slovní zásobu, používat slovní zásobu při reagování na otázky, spolupracovat v týmu při společné hře

téma: What ´s this?/Co je toto?, It ´s a .../To je ...

učebnice s. 15

pracovní sešit s. 12

Výtvarná výchova

téma: Adventní kalendář – jednoduchý praktický výrobek.

Svět práce

téma: Vánoční výzdoba třídy – práce s drobným a netradičním materiálem.

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech a zpěv: Píseň Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů, sborový zpěv, pohybový doprovod, zpěv písně Čas vánoční

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Slabikář s. 11 – bílé hrušky vybavit podle pokynů dole na stránce, číst slabiky ze žebříků

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: Matematika s. 35/9; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 8 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pracovní učebnice s. 25

Informace pro rodiče a žáky

 • v průběhu prosince začnou žáci používat postupně (podle úrovně grafického projevu) pero, doporučuji gumovací pero Pilot 0,7 mm modrá barva náplně: https://www.pilotpen.cz/cs/FRIXIONPIM_FRIXBALLPIM__0_MT.html + jedna náhradní náplň vždy v penále nebo s ergonomickým úchopem pero Stabilo: https://www.stabilo.com/cz/fileadmin/countries/CZ/STABILO_katalog_2019_web_mensi.pdf + náhradní náplň (probereme na schůzce rodičů)
 • pátek 29. 11. – Adventní program u školy s vystoupením žáků, sejdeme se cca v 16:40 ve třídě – s sebou: děvčata princezny – sukni (nejlépe delší) oblečenou přes kalhoty, závoj a korunu si vezmou ve škole; kluci princové si vezmou koruny (+ moucha křídla) ve škole, jiné speciální oblečení nepotřebují.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 18. 11. DO 21. 11. 2019

TÉMA NA MĚSÍC LISTOPAD: RÓZA A MOUDRÉ KNIHY – Slabikář

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: rozvíjet řečové dovednosti, poznat známá písmena, spojovat je do slabik, přečíst slabiky, jednoduchá slova a věty; seznámit se se slabikářem

téma: Souhrnné opakování a procvičování učiva

Živá abeceda s. 80 – 81, Slabikář s. 6 – 9

Čtenářská lekce: O zatoulaném písmenku M (shrnutí učiva, význam čtenářských dovedností – „proč je dobré umět číst“)

Adventní vystoupení – nácvik recitace a dramatizace

Písanka Umím psát – psaní číslic 2, 3

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: rozšířit číselný obor, orientovat se v kalendáři – vyjmenovat dny v týdnu, určit, který den je dnes/byl včera/bude zítra; řešit úlohy na sčítání a dopočítávání; získávat zkušenost, že „přidej“ a „uber“ jsou opačné operace

téma: počítáme do 8, krokování dvojic – zápis šipkami

Matematika s. 36 – 38

Prvouka

cíl: uvědomit si, že v přírodě i v lidské společnosti platí zákonitosti a zákony

téma: Přichází zákon – interaktivní program

Anglický jazyk

cíl: poslechnout si příběh, porozumět jeho obsahu a zahrát si ho – procvičit reakci na otázku Co je toto?, osvojovat si slovní zásobu

téma: What ´s this?/Co je toto?, It ´s a .../To je..., Yes/Ano No/Ne

učebnice s. 14

pracovní sešit s. 11

Výtvarná výchova

téma: Písmenka na ulicích – domečky – vymývaná klovatina, suchý pastel – dokončení práce

Svět práce

téma: Zatoulaná písmenka – modelování z drobného materiálu

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech a zpěv: Píseň Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů, sborový zpěv – procvičování, osvojení písně Čas vánoční

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – s. 81/červený úkol (žáci přečtou slabiky, vždy dvě slabiky spojí do slov, na konci každého řádku vymyslí a dopíší slabiku, která by se hodila – např. me-le, pá-lí), každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86, 87 (S-M-A-L-P-O-U-E-I-Y);  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: Matematika s. 38/3; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 7 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • v průběhu prosince začnou žáci používat postupně (podle úrovně grafického projevu) pero, doporučuji gumovací pero Pilot 0,7 mm modrá barva náplně: https://www.pilotpen.cz/cs/FRIXIONPIM_FRIXBALLPIM__0_MT.html + jedna náhradní náplň vždy v penále nebo s ergonomickým úchopem pero Stabilo: https://www.stabilo.com/cz/fileadmin/countries/CZ/STABILO_katalog_2019_web_mensi.pdf + náhradní náplň (probereme na schůzce rodičů)
 • pátek 29. 11. – Adventní program u školy s vystoupením žáků, sejdeme se cca v 16:40 ve třídě – s sebou: děvčata princezny – sukni (nejlépe delší) oblečenou přes kalhoty, závoj a korunu si vezmou ve škole; kluci princové si vezmou koruny ve škole, jiné speciální oblečení nepotřebují.
 • V tomto týdnu žáci dostanou Slabikář - má pevnou vazbu - není nutné obalovat.

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 11. 11. DO 15. 11. 2019

TÉMA NA MĚSÍC LISTOPAD: RÓZA A MOUDRÉ KNIHY – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: poznat tvary písmene I, vyvodit písmeno Y, poznat tvary písmene Y, rozvíjet sluchové rozlišování krátkých a dlouhých slabik, spojovat písmena I, Y do slabik, číst slabiky

téma: Hláska I a písmeno I, Y – čtení slabik; procvičování čtení známých písmen a slabik, spojování slabik do slov; prvky psacího písma

Živá abeceda s. 70 – 79 (s. 71, 73, 75 a 77 vypracovávat nebudeme – prvky psacího písma Comenia Script budou žáci procvičovat na okopírovaných pracovních listech)

Adventní vystoupení – nácvik recitace a dramatizace

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: porovnávat velikost a počet, používat znak nerovnosti, psát číslici 2, (3)

téma: počítáme do 7, „větší než“, „menší než“

Matematika s. 33 – 35

Prvouka

cíl: podle obrázku: popsat prostorové uspořádání, vytipovat a popsat bezpečnou cestu do školy, určit místa vhodná ke hře a sportu

téma: V obci

učebnice s. 22 - 23

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s názvy běžných školních potřeb, zazpívat písničku

téma: Pens and pencils/Pera a tužky

učebnice s. 12 - 13

pracovní sešit s. 13 - 17

Výtvarná výchova

téma: V obci – domečky – vymývaná klovatina, suchý pastel

Svět práce

téma: Koruna pro princezny, prince a krále – výrobek z papíru, práce podle návodu

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech a zpěv: Píseň Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů

osvojení písně nápodobou, sborový zpěv – střídání rolí

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda - každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86, 87 (S-M-A-L-P-O-U-E-I-(Y)), vyhledávat v různých textech písmena U-E-I;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 6 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 4. 11. DO 8. 11. 2019

TÉMA NA MĚSÍC LISTOPAD: RÓZA A MOUDRÉ KNIHY – O Sněhurce

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno E, poznat tvary písmene E, rozvíjet sluchové rozlišování krátkých a dlouhých slabik, vyvodit hlásku a písmeno I

téma: Hláska a písmeno E – čtení slabik, rozlišení počáteční slabiky ve slovech, Hláska a písmeno I; prvky psacího písma

Živá abeceda s. 62 – 69 (s. 63, 65, 67 a 69 vypracovávat nebudeme – prvky psacího písma Comenia Script budou žáci procvičovat na okopírovaných pracovních listech)

Adventní vystoupení – nácvik recitace a dramatizace

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: porovnávat skupiny s různým počtem prvků – poznat skupiny se stejným počtem prvků, rozšířit početní obor – počítání do 7, psát číslici 1, pracovat s plánem reálné situace – orientovat se v prostoru, hledat více řešení, objevovat zákonitosti

téma: Znak „Rovná se“, Sněhurka a sedm trpaslíků

Matematika s. 30 - 32

Prvouka

cíl: poznávat své spolužáky, pracovat na pozitivních vztazích mezi spolužáky, rozpoznat, co prospívá pohodě ve třídě a učení a co naopak škodí

téma: Primárně preventivní program Začátek

Anglický jazyk

cíl: zopakovat a procvičit učivo Lekce 1

téma: Postavy a pozdravy

učebnice s. 2 - 3

pracovní sešit s. 8 - 9

Výtvarná výchova

téma: Sněhurky a trpaslíci – malba suchým pastelem na barevný karton

Svět práce

téma: Skládáme z dřívek – konstrukční činnosti

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/individuální pohybové činnosti

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech: Píseň Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů

seznámení se slovy písně, střídání při zpěvu (chlapci, dívky, všichni)

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda - každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86, 87 (S-M-A-L-P-O-U-E)), vyhledávat v různých textech písmena A, a, O, o, U, u, E, e;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Písanka Umím psát s. 29 – číslice 1 (dokončit – na řádek s kytičkou – dole – nepsat zatím nic)

Matematika: ústně procvičovat sčítání do 6, pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • středa 6. 11. – preventivní program Začátek vedený odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí se zaměřením na vztahy mezi žáky ve třídě (nebudeme potřebovat věci na Prvouku – stačí na Čj)
 • žáci dostanou písanku Umím psát 1 – prosím obalit
 • úterý 12. 11. – rodičovské schůzky, individuální konzultace a přednáška pro rodiče (informace v Notýsku a na webu školy)
 • čtvrtek 14. 11. - forografování pro přihlášené žáky

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 21. 10. DO 25. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ SLABIKY – Ukládání semínek

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: poznat probraná písmena, číst slabiky, vyvodit hlásku a písmeno U a E; rozvíjet komunikaci a slovní zásobu; odlišit sluchem krátké a dlouhé slabiky

téma: Hláska a písmeno U – čtení slabik, pravolevá orientace, Hláska a písmeno E; prvky psacího písma

Živá abeceda s. 56 – 62

Adventní vystoupení – příprava na recitaci a dramatizaci

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: porozumět plánu krychlové stavby, postavit stavbu podle plánu, sčítat do 6

téma: Stavíme stavby – geometrie v rovině a prostoru

Matematika s. 27 - 29

Prvouka

cíl: u různých plodů určit, kde uchovávají semena, vysvětlit k čemu semena slouží

téma: Plody a jejich semena

Prvouka s. 20 - 21

Anglický jazyk

cíl: zazpívat písničku doprovázenou pohybem, vyrobit si vystřihovánku k procvičování učiva

téma: It´s... – To je..., Here´s... – Tady je..., Who´s this? Kdo je to?

učebnice s. 11

pracovní sešit s. 59

Výtvarná výchova

téma: Jablko - otisk

Svět práce

téma: Dýně – práce s papírem

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech: Píseň Vez mě loďko z pohádky Zlatovláska

sluchová pozornost, rozpoznání zvuku hudebních nástrojů v proudu znějící hudby

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – s. 61: tvarové prvky písma; každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86 (87) (S-M-A-L-P-O-(U)), vyhledávat v různých textech písmena P, O;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 27/8 – škrtnout tolik obrázků, kolik je teček a čárkami zapsat kolik zbylo neškrtnutých; pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

DOMÁCÍ ÚKOLY NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY A DNY ŘEDITELSKÉHO VOLNA:

Český jazyk: Živá abeceda (procvičovat čtení na s. 86 - 87 po S-M-L-P-O-U; pracovní listy – příprava na psaní „pavučina“ a „domečky“ (bude vloženo v ŽA)

Matematika: s. 25/9 a 26/4 (vyzkoušet překládání a stříhání čtverce papíru), 28/2

Informace pro rodiče a žáky

 • POZOR!!! Změna rozvrhu hodin po dobu plaveckého výcviku (říjen - prosinec):

pondělí: Čj, Čj, Tv, Tv

úterý: Čj, M, M, Hv

 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící pomůcky
 • pokud jsou žáci nepřítomní ve škole (nemoc, návštěva lékaře), je potřeba, aby si doplnili to, co ve škole nedělali
 • vyplnit, podepsat a odevzdat Informovaný souhlas s preventivním programem Začátek
 • 28. 10. – státní svátek; 29. – 30. 10. – Podzimní prázdniny; 31. 10. – 1. 11. – ředitelské volno

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 14. 10. DO 18. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ SLABIKY – O veliké řepě

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: poznat probraná písmena, spojovat písmena do slabik, číst slabiky, vyvodit hlásku a písmeno O; rozvíjet komunikaci a slovní zásobu

téma: Hrátky s písmenem A, Hláska a písmeno O – čtení slabik, prvky psacího písma

Živá abeceda s. 48 – 55

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: opakovat a prohlubovat získané poznatky, získávat zkušenosti při skládání papíru – sledování stejných částí, přečíst a splnit pokyn na krokování

téma: Poznáváme podlaží, skládáme na stejné části, čtení pokynu a krokování

Matematika s. 24 - 26

Prvouka

cíl: pojmenovat části rostlin, na vybraných rostlinách určit části, které jíme, uvést příklad využití některých rostlin v kuchyni

téma: Části rostlin; Kořen stonek list a plod

Prvouka s. 18 - 19

Anglický jazyk

cíl: sledovat jednoduchý příběh, zahrát jednoduchý příběh, přiřadit správný pozdrav k obrázku

téma: Good morning! Dobré ráno!

učebnice s. 10

pracovní sešit s. 7

Výtvarná výchova

téma: O veliké řepě

Svět práce

téma: Plodiny v kuchyni

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry: orientace v prostoru; cvičení na nářadí: lavičky

Hudební výchova

téma: Jedeme k babičce a dědovi

píseň: To je zlaté posvícení

doprovod zpěvu na rytmické nástroje, znázornění výšky tónu na těle, rytmizace a melodizace textu

Hudební výchova s. 16 - 17

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – s. 49: spirála; každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86 (S-M-A-L a S-M-A-L-P), vyhledávat v různých textech písmena L, P;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 26/2 – škrtnout tolik obrázků, kolik je teček a čárkami zapsat kolik zbylo neškrtnutých; pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • Od pondělí 7. 10. jezdíme na plavecký výcvik do Skutče. První hodina probíhá pro všechny žáky dle rozvrhu – přinesou si Čj: Živá abeceda, Notýsek, Diář. V průběhu druhé hodiny odjíždíme s přihlášenými žáky (s sebou v tašce nebo vaku – plavky, ručník, mýdlo, děvčata – gumičku do vlasů); ostatní žáci mají druhou vyučovací hodinu také Čj, třetí a čtvrtou hodinu pak Tv.

POZOR!!! Změna rozvrhu hodin po dobu plaveckého výcviku (říjen - prosinec):

pondělí: Čj, Čj, Tv, Tv

úterý: Čj, M, M, Hv

 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící pomůcky
 • pokud jsou žáci nepřítomní ve škole (nemoc, návštěva lékaře), je potřeba, aby si doplnili to, co ve škole nedělali
 • vyplnit, podepsat a odevzdat Informovaný souhlas s preventivním programem Začátek

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 7. 10. DO 11. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ PÍSMENA – Mezi stromy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno L, P; skládat probraná písmena do slabik a slabiky do prvních slov, rozlišit sluchem krátkou a dlouhou slabiku

téma: Hláska a písmeno L, P, čtení slabik, prvky psacího písma

Živá abeceda s. 42 – 46

Pozn. s. 43, 45, 47 v Živé abecedě dělat nebudeme – žáci místo toho dostanou kopie s prvky písma Comenia Script

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: sčítat počty kroků a puntíků, získávat zkušenost s rozdělováním

téma: Čteme číslici 6 – sčítání do 6, dvoudílný příkaz při krokování, rozdělování množiny prvků na dvě skupiny podle zadání

Matematika s. 21 - 23

Prvouka

cíl: s pomocí obrázku porovnat dva jehličnaté stromy – najít v čem se liší, vysvětlit hlavní rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, rozlišit dřeviny na stromy a keře

téma: Poznáváme stromy a keře

Prvouka s. 16 - 17

Anglický jazyk

cíl: procvičit si pozdravy, seřadit obrázky z příběhu podle poslechu

téma: It´s... To je...

učebnice s. 9

pracovní sešit s. 6

Výtvarná výchova

téma: P jako puzzle – malba temperou, koláž

Svět práce

téma: Puzzle strom - práce s kartonem

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Jedeme k babičce a dědovi

píseň: Strojvůdce

sluchová pozornost: síla zvuku a její vyjádření pohybem, zvuk x tón

Hudební výchova s. 14 - 15

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86 (zatím S-M-A a S-M-A-L) a/nebo na s. 40; vyhledávat v různých textech písmena S, M, A, (L);  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 22/3; pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • Od pondělí 7. 10. jezdíme na plavecký výcvik do Skutče. První hodina probíhá pro všechny žáky dle rozvrhu – přinesou si Čj: Živá abeceda, Notýsek, Diář. V průběhu druhé hodiny odjíždíme s přihlášenými žáky (s sebou v tašce nebo vaku – plavky, ručník, mýdlo, děvčata – gumičku do vlasů); ostatní žáci mají druhou vyučovací hodinu také Čj, třetí a čtvrtou hodinu pak Tv.

POZOR!!! Změna rozvrhu hodin po dobu plaveckého výcviku (říjen - prosinec):

pondělí: Čj, Čj, Tv, Tv

úterý: Čj, M, M, Hv

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin, Notýsek a Školní diář
 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící pomůcky
 • pokud jsou žáci nepřítomní ve škole (nemoc, návštěva lékaře), je potřeba, aby si doplnili to, co ve škole nedělali

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 30. 9. DO 4. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ PÍSMENA – A je tu podzim!

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno A, poznat známá písmena a složit z nich první slabiky, přečíst první slabiky s písmenem A, Á

téma: Hláska a písmeno A, spojování písmen do prvních slabik, prvky psacího písma

Živá abeceda s. 36 – 40

Pozn. s. 37, 39, 41 v Živé abecedě dělat nebudeme – žáci místo toho dostanou kopie s prvky písma Comenia Script

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: tvořit sčítací trojice, orientovat se v rovině, poznávat metodu pokus omyl, číst číslice 4, 5

téma: Čteme číslici 4, 5 – sčítání do 6, rozdělování množiny prvků na dvě skupiny podle zadání, evidence – zápis počtu

Matematika s. 18 - 20

Prvouka

cíl: zaznamenat pozorování, pojmenovat části stromu, přiřadit k běžným listnatým stromům listy a plody

téma: Pozorujeme stromy – listnaté stromy – didaktická vycházka

Prvouka s. 14 - 15

Anglický jazyk

cíl: říci rytmickou říkanku, reagovat na otázku – rozpoznávání postav z učebnice

téma: Who´s this? It´s... Kdo je toto? To je...

učebnice s. 8

pracovní sešit s. 5

Výtvarná výchova

téma: Listy aneb přichází pan Podzim

Svět práce

téma: Stromy - práce s přírodním materiálem

Tělesná výchova

téma: Cvičení na nářadí - lavičky

Hudební výchova

téma: Už chodíme do školy

píseň: Dračí písnička

pohybový doprovod písně, rozpoznávání písní podle melodie

Hudební výchova s. 12 - 13

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: vyhledávat v různých textech (např. v časopisech, novinách, reklamních letácích, na různých výrobcích, v nápisech apod.) písmena S a M, a pokud je to možné, označovat je každé jinou barvou (např. S červeně a M modře) – tento úkol neodevzdávat; pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: přinést do školy na výstavku plod alespoň jednoho z listnatých stromů: lípa, jírovec, bříza, javor, buk, dub (viz pracovní učebnice Prvouka s. 15) – úkol splnit do středy

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin, Notýsek a Školní diář
 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící
 • do úterý 1. 10. zaplatit zálohu na plavecký výcvik 600 Kč

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 23. 9. DO 27. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – pohádkové dny

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: rozvoj sluchového rozlišování krátkých a dlouhých slabik, rozvoj řečového projevu, vyjadřování a slovní zásoby, upevnění znalosti hlásky a písmene S, příprava na psaní pomocí uvolňovacích cviků, vyvození hlásky a písmene M

téma: Procvičování písmene S, Hláska a písmeno M, uvolňovací cviky

Živá abeceda s. 28 – 35

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: přiřazovat správný počet prvků k číslicím 1, 2, 3, rozdělovat skupinu prvků, budovat představu odčítání

téma: Počítáme do 6

Matematika s. 15 - 17

Prvouka

cíl: porovnat společné znaky a rozdíly, vyjmenovat své zájmy, v modelových situacích popsat pocity druhých a vhodně na ně reagovat

téma: S každým mám něco společného, Všímáme si pocitů druhých

učebnice s. 11 - 12

Anglický jazyk

cíl: procvičit dotazy na jména lidí, zapojit se do hry na procvičení učiva

téma: What´s your name? I´m...

učebnice s. 7

pracovní sešit s. 4

Výtvarná výchova

téma: Deštníky – vybarvovaní olejovým pastelem, tahy vodovými barvami

Svět práce

téma: Zacházení a práce s nůžkami - stříhání

Tělesná výchova

téma: Pohybové aktivity s míčem – dodržení jednoduchých pravidel

Hudební výchova

téma: Zajíc seče otavu, rytmus

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 15/8, pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka, Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící
 • žáci dostali nabídku doučování (určeno pro žáky, kteří potřebují více procvičovat některé dovednosti, učivo)
 • úterý 24. 9. – fotografování třídy do Chrudimského deníku

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 16. 9. DO 20. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – pohádkové dny

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: rozvoj představivosti, vyjadřování, slovní zásoby, podpora naslouchání, rozvoj grafomotoriky a správných návyků při psaní, vyvození hlásky a písmene S

téma: Pestrobarevný den, Pohádky, Hláska a písmeno S, uvolňovací cviky

Živá abeceda s. 20 - 27

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: vyvodit sčítání – pojmenovat „dávání dohromady“, číst číslice 1, 2, 3 a přiřadit k nim správný počet prvků

téma: Počítáme do 5, Čteme číslice 1, 2, 3

Matematika s. 12 - 14

Prvouka

cíl: popsat prostorové vztahy ve třídě, popsat části obličeje

téma: Ve třídě – prostorová orientace, Spolužáci ve třídě – každý jsme jiný

učebnice s. 9

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s postavami myšek, poslechnout si a zahrát jednoduchý příběh, procvičit výrazy Hello! a Goodbye!

téma: Vítejte v Happy Housu!/Welcome to Happy House!

učebnice s. 6

pracovní sešit s. 3

Výtvarná výchova

téma: Barvy, barvy, barvičky

Svět práce

téma: Pracovní návyky – příprava a úklid pracovního místa

Tělesná výchova

téma: Pohybové hry motivované pohádkami

Hudební výchova

téma: Pekař peče housky

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pracovní list – kyvadlo hodin, pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: s. 10/2 – pozorovat svůj obličej v zrcadle, nakreslit svůj portrét

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • žáci dostali závaznou přihlášku na plavecký výcvik – prosím o vyplnění a odevzdání do 20. 9.
 • pokud mají žáci možnost, mohou přijít v pondělí 16. 9. oblečeni do jednobarevného oblečení libovolné barvy

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 9. 9. DO 13. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – barvy kolem nás

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: uvědomit si důležitost pravidelné přípravy do školy, rozvíjet zrakové rozlišování, pravolevou orientaci, řečové dovednosti – výslovnost, slovní zásoba, připravovat se na psaní pomocí uvolňovacích cviků

téma: Příprava do školy, V parku, Barevné dny – žlutý, červený, modrozelený

pohádka O červené Karkulce

Živá abeceda s. 10 - 19

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: zapisovat počet prvků v množině do čtyř, přiřazovat k sobě množiny se stejným počtem prvků, sladit pohyb a slovo

téma: Určujeme počet, Počet a rytmus

Matematika s. 9 - 11

Prvouka

cíl: pojmenovat povolání lidí ve škole a správně je oslovovat, popsat jejich pracovní náplň; vysvětlit účel vyučovací hodiny a přestávky, popsat činnosti při vyučování

téma: Kdo pracuje ve škole, Co dělají ve škole žáci

učebnice s. 7 - 8

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s hlavními postavami v učebnici

téma: Vítejte v Happy Housu!/Welcome to Happy House!

učebnice Happy House 1 s. 4 - 5

Výtvarná výchova

téma: Červená karkulka

Svět práce

téma: Papír – vlastnosti, přehýbání, stříhání

Tělesná výchova

téma: Bezpečnost, oblečení a obuv na tělesnou výchovu, převlékání

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: ŽA s.12/modrý, pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • 6áci dostanou závaznou přihlášku na plavecký výcvik – prosím o vyplnění (rozdám všem žákům – i nepřihlášeným, pokud by si někdo účast rozmyslel)
 • od pondělí 9. 9. – obalené pracovní učebnice, učebnice na Aj a Notýsek s Krtkem: obal A4 4x (na pracovní učebnice Živá abeceda, Matematika, Prvouka, Hudební výchova), obal A5 1x na Notýsek pro 1. ročník ("žákovská knížka"); obal na učebnici Aj (rozměr 276 x 220 x 8 mm) a pracovní sešit Aj (zatím nemáme - žáci dostanou hned, jak dorazí zásilka) - (rozměr 276 x 218 x 5 mm); změna – pracovní učebnici Kreslím tvary žáci dostávat nebudou – využijeme pracovní stránky v Živé abecedě nebo kopie
 • od pondělí 9. 9. mít ve škole všechny pomůcky podle seznamu
 • pokud mají žáci možnost, mohou přijít ve čtvrtek oblečeni do červeného oblečení, v pátek do modrého nebo zeleného oblečení a v pondělí 16. 9. do jednobarevného oblečení libovolné barvy

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 2. 9. DO 6. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – už jsme školáci

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: při komunikaci a práci s ilustracemi v učebnici se seznámit s praktickými znalostmi a dovednostmi důležitými pro působení žáka ve škole a školním kolektivu; rozvíjet funkce potřebné pro nácvik čtení a psaní (zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, řeč), uvolňovat ruku

téma: Seznámení se školou, Cesta do školy, Ve škole

Živá abeceda s. 4 - 9

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: orientovat se v prostoru; všímat si velikosti, tvaru, počtu, barvy; určovat polohu a směr

téma: Hřiště

Matematika s. 6 - 8

Prvouka

cíl: orientovat se v budově školy, pojmenovat různé prostory ve škole a vysvětlit k čemu slouží

téma: Co se děje ve škole

učebnice s. 5 - 6

Anglický jazyk

cíl: uvědomit si, co je to cizí jazyk, vyjádřit vlastní zkušenosti s cizím jazykem

téma: Cizí jazyk

učebnice Happy House 1 - seznámení

Výtvarná výchova

téma: Soví peříčka – práce s pastelkou (držení pastelky, zaplnění plochy)

Svět práce

téma: Pracovní návyky, bezpečnost práce

Tělesná výchova

(třídnické hodiny)

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pokud jsou v ŽA nebo v sešitě Kreslím tvary označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • do úterý 3. 9. zaplatit 1000 Kč (hromadně nakupované pomůcky, třídní fond)
 • úterý 3. září: prvňáci budou mít 2 vyučovací hodiny (7:50 – 9:30), od 9:30 funguje školní družina
 • od středy 4. září vyučování podle rozvrhu hodin
 • do pátku 6. 9. vyplnit a odevzdat/podepsat všechny potřebné dokumenty, pokud jste tak neučinili již na schůzce v květnu (Informace a svolení k pořizování fotografií/videí + souhlas se zpracováním osobních údajů; podepsat vyjádření k hromadnému zakoupení pomůcek a třídnímu fondu)
 • od pondělí 9. 9. – obalené pracovní učebnice, učebnici a pracovní sešit na Aj a notýsek: obal A4 5x (na pracovní učebnice Živá abeceda, Matematika, Prvouka, Hudební výchova, Kreslím tvary), obal A5 1x na Notýsek pro 1. ročník ("žákovská knížka"); obal na učebnici Aj (rozměr 276 x 220 x 8 mm) a pracovní sešit Aj (rozměr 276 x 218 x 5 mm)
 • od pondělí 9. 9. mít ve škole všechny pomůcky podle seznamu

 

Chůze v terénu – podle možností vycházky do přírody. Můžete si vyzkoušet disciplínu olympijského víceboje Postoj čápa: zde je návod: https://www.google.com/search?q=postoj+%C4%8D%C3%A1pa&oq=postoj+%C4%8D%C3%A1pa&aqs=chrome..69i57j0l2.2777j0j3&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on (Na svatého Řehoře (12.3.), čáp letí od moře…)