"Podzim přichází a nese dárky" - 12. - 16. října. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:    „ Podzim přichází a nese dárky“

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

kompetence k řešení problémů

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

komunikativní kompetence

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

sociální a personální kompetence

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

činnostní a občanské kompetence

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • odhadnout své schopnosti a schopnostem se přizpůsobit
 • dbát o své zdraví – hygiena – sběr ležících předmětů na zemi při vycházkách

ČINNOSTI PRO RODIČE:

15. 10. – 9:00: přednáška o zubní prevenci

Preventivně kontrolujte přítomnost dětské roušky v ochranném pytlíku ve skříňce na šatně

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

ČETBA: „Dubánek a Bukvička“ – Jitka Komendová

RANNÍ KRUH:

 • seznamování a upevňování režimových činností
 • rozcvička „Září“
 • hra „ Mám jablíčko mám“
 • logopedické chvilky – F – dechové cvičení – hra na vítr a listí, gymnastika mluvidel – rozhýbáme jazýček nahoru a dolů, artikulační cvičení – fá, fé, fí, fó, fú, sluchové cvičení- „Ptáčku, jak zpíváš?“, říkadlo- „Fouká, venku fouká…“
 • motivační kalendář
 • řešení situací

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 •        rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky – cvičení na nářadí
 •        rozvoj hmatového vnímání – poznávání předmětů, plodin
 •        rozvoj slovní zásoby o slova vyjadřující „Jaký je?“
 •        účast na dentální přednášce
 •        didaktické hry  rozvoj pozorovacích schopností

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • v  tvořivé činnosti na koberci – menší děti
 • v  Strom – společná koláž s využitím přírodních materiálů

POBYT VENKU:

 •   pozorování měnící se přírody vlivem postupujícího podzimu
 •   sběr přírodnin – vycházka za špejchar
 •   tvoření z přírodnin – zahrada
 •   spontánní hry – zahrada

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • obrázky z kaštanů – přikládání na předem dané místo – tvary
 • nakloněná rovina – činnost s tunely a kuličkami různé tíhy
 • spojovačky - podzim
 • objevování metody Hejného – stavba komínů na podložku podle zadání (barevné i dřevěné kostky podle výběru dítěte)
 • poměřování délky cest – stavění kostek podélně vedle sebe, poměřování délky postaveného

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • pokusy s listím – potápění, posílání, foukání
 • posílání lodiček z ořechů, foukáním se zátěží (figurka z člověče nezlob se různých velikostí
 • rozvíjení grafomotoriky – rozvinutá spirála - moukovnička
 • strom z barevných klacíků, špejlí, špachtlí
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • využití přírodnin ke společné koláži

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • rozvoj pozorovacích schopností – překrývající se obrázky (předškol.)
 • listí – hra s tvary
 • stejné k sobě – DH
 • doplň chybějící do řady
 • vymaluj podle zadání 1-5 (předškol.)
 • poznávání číslic podle návodu
 • práce s papírovou lupou na zahradě – pozorování hmyzu, přírodnin
 • manipulace s voskovým obrázkem (objevování vlastností voskové batiky)

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • zdokonalování techniky stříhání – ježek
 • cvičení jemné motoriky – otisk prstu – strom
 • zdokonalování techniky nalepování – koláž z přírodnin
 • didaktické hry na téma zdravé stravování
 • dort – didaktická hra s barvou
 • námětová hra „Ježčí rodina“

DRAMATIKA

HUDBA

 • sledování výukového programu „Každý strom je jiný“ – rozhovory, dramatizace v čepičkách
 • námětová hra „Na les“ – využití dostupných materiálů
 • hra na fotografa – dechová cvičení s listím

 

 • rytmizace doprovodnými hudebními nástroji         ( tempo, hlasitost ) – zahradní koncert – kooperativní činnosti
 • poslech hudební skladby Zvířata – poznávání

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • předškolák – edukativní program
 • pečujeme o své zdraví - Zubní hygiena – přednáška
 • chůze se zvedáním nohou, překračování překážek
 • cvičení rovnováhy – chůze se zátěží po vyšší rovině