Informace

Vyúčtování plateb - MŠ i ZŠ

V přílohách níže najdete informaci k vyúčtování poplatků za MŠ a za obědy. Do konce července by vám měly příslušné částky přijít na vaše účty.

Výsledky přijímacího řízení do ŠD ve š.roce 2020/21

V příloze najdte výsledky přijímacího řízení do ŠD podle přidělených registračních čísel.

Vyúčtování plateb

Vzhledem k mimořádné situaci letošního školního roku proběhne vyúčtování pateb za ŠD, MŠ a ŠJ v různých termínech. V první vlně právě probíhá vyúčtování za ŠD, jídelna a MŠ mají termíny během prázdnin.

Děkujeme všem za pochopení.

Oznámení - vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 29.6.20 – 30.6.2020 mimořádné volno.
Výuka ve šk.r. 2019/2020 tak bude ukončena v pátek 26.6.2020 vydáním vysvědčení.

Důvodem je pokračující složitá situace v souvislosti s dobíhajícími opatřeními proti koronaviru, která z důvodu omezení počtů žáků ve skupinách, pevného obsazení skupin 1. stupně, omezení pohybových a kolektivních aktivit a dobrovolnosti a nepravidelnosti docházky žáků do školy způsobují značné organizační problémy.
Od 29.6.2020 měli v případě potřeby zákonní zástupci možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor pořádaný KOŠ Rosice ve spolupráci se ZŠ.

 

 

Závěr školního roku, vysvědčení

Blíží se závěr školního roku, zde jsou některé organizační informace.

22.6. se koná pedagogická rada. Do tohoto data je nutné mít splněno vše dle pokynů vyučujících. Pokud někdo nebude mít dostatek podkladů ke klasifikaci a opakovaně nepracoval, nevyužil podpory ze strany pedagogů, nemůže být klasifikován a bude mu stanoven termín přezkoušení. Do té doby nemá uzavřený ročník.

Všechny své věci si žáci odnesou domů, prostory školy musí být během prázdnin desinfikovány. Učebnice si žáci ponechají do září. Seznam pomůcek pro příští školní rok bude vyvěšen u každé třídy v sekci výuka.

Jazykový program Woccabee pro žáky

Protože na konci června bude ukončena bezplatná verze žáky i rodiči oblíbeného programu na zkoušení slovní zásoby Woccabee, předkládáme vám nabídku k pokračování. Podrobnosti čtěte v příloze. Platí pro žáky letošní 2. - 8.třídy.

2.stupeň od 8.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Na 2. stupni budeme i po 8. červnu pokračovat v online výuce. Běžnou každodenní výuku nejsme schopni zajistit jak z důvodů prostorových, tak z důvodů personálních.

Protože do školy od 8.6. již mohou osobně docházet i žáci 2. stupně, nabízíme těm, kteří měli nebo mají s online výukou problémy, nově možnost konzultací se svými učiteli. Termín konzultace najdete níže v příloze - TEN SLOUŽÍ JEN PRO ČTENÍ, PŘIHLAŠUJETE SE MAILEM - VIZ NÍŽE.

Nadále budou pokračovat online hodiny předmětů!

Návrat do školy pro přihlášené žáky 1.stupně

Vstup do školy vždy pouze brankou.

1.den pře vstupem do školy odevzdají vyplněné Čestné prohlášení ZA KAŽDÉ DÍTĚ ZVLÁŠŤ, bez něj bude dítě odesláno samo domů.

Všichni mají na sobě roušku – pokyn k sundání může dát pouze vyučující.

Do budovy nemají přístup žádné cizí osoby, čekají vždy venku.

Po skončení pobytu ve škole žáci odchází brankou mimo areál školy – tzn. za plot.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina 1 – výuka N.Kyselová, AP M.Farkašová

= přihlášení žáci 1.+2.třídy

Nástup do školy 25.5.2020 pro 1.stupeň

V pondělí 18.5.20 v 8hod. vyprší termín, kdy je možné přihlásit žáka 1.stupně k nepovinné školní docházce do konce š.roku. Pozdější změna již nebude možná.(viz info a přihláška zaslaná rodičům mailem)

Rozpis žáků do skupin bude s ostatními pokyny zveřejněn 19.5.2020 na webu školy.

Vyýčtování plateb za š.r.19/20

Reaguji na přibývající dotazy ke školním platbám. Finanční vyrovnání proběhne v obvyklých termínech - červenec, srpen. Za měsíc březen bude vybírán poplatek ve výši 1/2 obvyklé částky. Za MŠ v květnu, pokud je dítě přihlášeno od května, se vybírá platba ve výši 1/2, za červen a červenec plná výše (pro přihlášené). ŠD se za duben, květen, červen nevybírá. Obědy se účtují obvyklým způsobem.

Důležité upozornění

Odnos jídla ve vlastním jídlonosiči v případě 1.dne nepřítomnosti není možný po dobu výjimečných opatření.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace