Dějepis 7

Výuka v době mimořádného volna

Zápisy, prosím, zapsat do školního sešitu (popř. vytisknout a vlepit). Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit známkou. Za jednu vyučovací hodinu ve škole probereme cca 1 kapitolu v učebnici = tomu odpovídá zadání a zápisy.

 

Zadání 30.3.-3.4.2020

Do 3.4.2020 prosím o prostudování kapitol:  14. století bylo dobou pohrom a nejistot, Nemocná církev a nelehká cesta k jejímu uzdravení. Najdete v učebnici na stranách 82-83, 84-85. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 35, 36. 


Zadání 20.3.-26.3.2020

Do 26.3.2020 prosím o prostudování kapitol:  Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců (=zápis "Poslední Přemyslovci"), Jan Lucemburský - král rytíř a diplomat a Jak se České království zaskvělo hojností moudrých lidí (=zápis Karel IV.). Najdete v učebnici na stranách 66-67, 72-73 a 74-75. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 29, 32, 33. 


Zadání 11.3.-19.3.2020

Žáci měli zadaný domácí úkol na 10.3.2020 v pracovním sešitě s. 26,27.

Do 19.3.2020 prosím o prostudování kapitol:  Nejpočetnější část středověké společnosti tvořili venkované (=Středověká společnost) a Městský vzduch činí svobodným (=Města ve středověku). Najdete v učebnici na stranách 64-65 a 68-69. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 28, 30, 31. 


Odkazy k doplnění učiva

 

14. století https://www.youtube.com/watch?v=uC0KYRO5D3k&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=35

Jan Lucemburský https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

Karel IV. https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37

Karel IV. (2) https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38

Karel IV. (3) https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=39

Václav IV. https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=40

Jana z Arku https://www.stream.cz/slavnedny/10017388-den-kdy-jana-z-arku-dobyla-orleans-7-kveten-1429

 

Dějiny udatného národa: POI. https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=26

 

Václav I. https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=27

 

POII. https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=29

 

Svatá Anežka https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=28

 

Braniboři https://www.youtube.com/watch?v=JWLLJ5ZDVUA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=30

 

Václav II. https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=31

 

Václav III. https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=32

Růst měst https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=33

Hrady https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=34 


Zápisy do sešitu


Zápisy 30.3.- 3.4.2020

 

Počátky husitství

Jan Milíč z Kroměříže kritizoval církev.

Jan Viklef – anglický učenec, vyzýval k nápravě církve – návrat ke skromnému životu.

Dekret kutnohorský – v roce 1409 vydal Václav IV., omezil vliv cizích učitelů na pražské univerzitě.

Mistr Jan Hus – rektor na Karlově univerzitě, kázal v Betlémské kapli v češtině.

Odsuzoval prodávání církevních hodností a odpustků (=vykoupení z těžkých hříchů) – část peněz šla panovníkovi = Hus ztratil podporu krále.

Papež ho prohlásil za kacíře. Římský král Zikmund vyzval Husa, aby vyložil své názory před koncilem v Kostnici – Jan Hus neodvolal své názory a byl upálen 6. 7. 1415.

 

Mor v Evropě

Ve 14. století zasáhl Evropu mor = černá smrt.

Mor se šířil blechami. Lidé si mysleli, že mor je příznak konce světa. V Evropě klesl počet obyvatel o jednu třetinu.

-          vesnice se vylidňovaly, neúroda

-          rostla nespokojenost se stavem církve – věřící platili poplatky a dary

Papežské schizma = rozkol ve vedení církve = několik papežů, kteří mezi sebou soupeřili (Řím, Avignon).


Zápisy 20.3.-26.3.2020

 

Karel IV. (1346-1378)

-          „Otec vlasti“

-          období jeho vlády patří k nejúspěšnějším v našich dějinách, vzdělaný panovník

-          prvním arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic (Karlův rádce)

-          1348 - založena Karlova Univerzita (1. ve střední Evropě)

-          nechal zhotovit královskou korunu = Svatováclavská

-           území, kterému vládl jako český král = země Koruny české

-          hospodářský rozmach zemí, rozšířil území

-          1355 – korunován císařem Svaté říše římské

-          nechal rozšířit Prahu – založil Nové Město pražské

-          na Svatovítské katedrále pracovali významní stavitelé Matyáš z Arrasu a Petr Parléř

-          památky: Karlův most, hrad Karlštejn (kaple sv. Kříže = uloženy korunovační klenoty)

-          měl 4 manželky (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská)

-          syny Václava IV., Zikmunda a Jana

 

Václav  IV.

-          konflikty s českou šlechtou a arcibiskupem Janem z Jenštejna

-          nechal umučit Jana z Pomuku (Jan Nepomucký) – tělo hodili do Vltavy


Jan Lucemburský

Po smrti posledního Přemyslovce se nemohla šlechta dohodnout na dalším panovníkovi. Roku 1310 se stal českým králem Jan Lucemburský, který si vzal za ženu přemyslovskou princeznu, sestru Václava III. Elišku Přemyslovnu. Jan Lucemburský se vracel do Čech jen tehdy, když potřeboval peníze. Byl nazýván „král cizinec“. Měl úspěchy v zahraničí – získal další území.

Povýšil pražské biskupství na arcibiskupství. Při této příležitosti byl položen základní kámen Svatovítské katedrály. Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku ve Francii v roce 1346. Po Janově smrti nastupuje na český trůn jeho syn Karel IV.

 

Stoletá válka

Konflikt mezi Anglií a Francií (1337-1453). Zúčastnil se i český král Jan Lucemburský.

Na straně Francie Johanka (Jana) z Arku, pomohla Francii zvítězit, ale v roce 1431 byla upálena jako kacířka.


Poslední Přemyslovci

Přemysl Otakar I.

-          1212 Zlatá bula sicilská = listina potvrzovala dědičný královský titul nástupcům POI. a území (hranice), které patřilo Přemyslovcům

-          zavedl změny v nástupnickém řádu – začala platit zásada prvorozenectví (=nejstarší syn vládne)

-          zakládal královská města (Hradec Králové)


Václav I.

-          syn POI., za jeho vlády rozmach Českého království

-          zakládal gotické hrady (Křivoklát, Zvíkov) a královská města (Most)

-          stavební úpravy Starého města pražského

-          sestra Anežka (1989 svatořečena) – založila řád křižovníků s červenou hvězdou (péče o nemocné)


Přemysl Otakar II.

-          „král železný a zlatý“

-          založil 50 měst

-          získal rozsáhlá území

-          měl spor s římským králem Rudolfem Habsburským – 26. 8. 1278 bitva na Moravském poli – POII. padl – v Čechách byl poručníkem Ota Braniborský (hladomor a chaos v zemi)

 

Václav II.

-          těžba stříbra (Jihlava a Kutná Hora) – těžilo se zde 41% stříbra v Evropě

-          vydán horní zákoník

-          nová mince = pražský groš

-          korunován polským králem

 

Václav III.

-          král český, polský a uherský

-          jeho smrtí v Olomouci v roce 1306 vymírá rod Přemyslovců, který vládl více než 400 let

 

 

Zápisy 11.3.-19.3.2020

Židé ve středověku

V českých zemích se Židé trvale usadili od 10. století. Hlavním zdrojem obživy byly obchod a finance.  Židé mohli půjčovat peníze na úrok. Žili v uzavřených čtvrtích = ghettech. Šířily se o nich nesmyslné pověry (trávení studní, čarodějnictví).

Židovská modlitebna se nazývá synagoga, předčítá se zde Tóra (Pět knih Mojžíšových).

Rabín je nejvýznamnější náboženská osobnost a autorita židovské obce.

Židé byli vypovídáni z některých zemí a měst.


Středověká společnost

Zakládání nových vsí se nazývá kolonizace. Rolníci získávali novou půdu ve výše položených, dosud neosídlených oblastech. Počet obyvatel ve vrcholném středověku narůstal.

Lokátor = prováděl kolonizaci, zakládal vesnice nebo města. Pracoval za odměnu od šlechty, vybíral místo, sháněl osadníky atd. Často se z něj stal rychtář = zástupce vrchnosti ve správě obce (soudil poddané, dával pokuty, 1/3 peněz si nechával).

Nedostatek osadníků – do českých zemí přicházejí rolníci z německých zemí.

Lepší využití půdy – dříve ½ půdy neobdělána. Ve vrcholném středověku nový trojpolní systém začal střídat (jař, ozim, úhor= pastvina pro dobytek).

 


Města ve středověku

  • od 13. století
  • vznikala:
  1. u hradů, klášterů, osad a tržišť
  2. na zeleném drnu (nové sídliště)
  3. u nalezišť drahých kovů (horní města – Jihlava, Kutná Hora)
  4. na křižovatkách obchodních cest

Královská města

-          zakládá je král

-          obyvatelé jsou svobodní

-          odvádějí králi daně (berně)

-          získávají privilegia

Věnná města

-          královská města, ale daně byly odváděny královnám (Mělník)

Poddanská města

-          zakládá je šlechta nebo církev

-          obyvatelé jsou poddáni své vrchnosti

Rychtář

zástupce panovníka, vybíral daně, předsedal městskému soudu

Městská rada

-          starala se o správu města, tvořili ji volení zástupci měšťanů = konšelé

-          v čele stál purkmistr,

Městská privilegia

-          mílové ( v okruhu 1 míle (cca 11 km) se nesměl usadit cizí řemeslník)

-          hradební

-          várečné (vařit pivo)

-          hrdelní (konat popravy)

-          tržní (pořádat trhy)

Cechy

Mistři stejného řemesla se sdružovali do cechů. Každý cech měl svůj znak. Rozhodoval o tom, jaké zboží a za jakou cenu se bude vyrábět.